torsdag 29. april 2010

Den Greske Tragedie

Euro uttalt på engelsk -”yuro”- blir ”urin” på gresk... og det er rimelig å anta at mange grekere for tiden ser på euroen som piss. Imidlertid er det intet mindre en bevisst svindel fra greske politikere og finanstopper, samt ECB og Internasjonale Banker, som har ført til den greske tragedie som nå har rammet EU og euroen.

Den greske statsgjelden som ble lagt til grunn for Grekenlands inntreden i EU (1981) og eurosonen i (2002) var bevisst frisert (Med hjelp fra Lehman Bros.Gutta som ga oss "bank krisen" og hvor Oljefondet var inne med ca. 5%). Og overgangen fra drachma til euro – som i prinsippet innebar en bekreftelse fra ECB om at Grekenlands statgjeld og økonomi lå innenfor de kriterier som ECB har nedfelt – gjorde selvsagt landet til en solid og kredittverdig stat, hvilket Grekenland (som topper listen over korrupte medlemsland i EU, i.h.t. IMF) har utnytte til det ytterste. (Men la meg her raskt skyte inn, at korrupsjon har flere "elementer"; den korrumperende, den korruperte og den korrupte, er tre av dem. :-)

Gjennomføring av økonomisk tunge prosjekter som ”2004 Athens Olympics” på krita, kostbare sosiale tiltak som politisk valgflesk, korrupsjon, EUs laveste pensjonsalder, høye pensjoner, lemfeldig intekts beskatning etc, er elementer i det vanstyre som bragte statsgjelden opp i noe rundt €300.000.000.000,- (tre-hundre-tusen-millioner), da bobla sprakk ved at sannheten om gammel statsgjeld ”kom for dagen” i tillegg til hva som er kommet til av statsgjeld etter velvillig omfavnelse av ECBs økonomiske eksperter.

Grekenland er nå i prinsippet bankerott, og kreditten (fra IMF og eurostatene) som det forhandles om for å holde det ”synkende skipet” flytende, er på svimlende nye €140.000.000.000,-, hvilket betyr en nær 50% økning av den greske statsgjelden over de neste 2-3 årene! Hva dette innebærer er, at Grekenland for må betale noe i overkant av 8% av landets BNP i all framtid til sine kreditorer, for å betjene rentene på gjelden. En tilbakebetaling av den astronomiske gjelden vil Grekenland aldri være i stand til. Ei heller er jeg i stand til å se at de vil være istand til å betale påløpende renter i åra som kommer, all den til de ikke er i stand til å betjene dagens gjeldsberg.

Det jeg finner groteskt I det hele nå –bortsett fra svindelen som ligger bak det hele- er imidlertid at skattebetalerne I de 16. medlemmene av eurosonen blir pålagt byrden med å påta seg den økonomiske redningsaksjonen. Dette til tross for at det ikke er EU statene, men derimot private utenlandske banker som ”sitter” på den greske gjelden.

Hva EUs politikere dermed gjør nok en gang - etter den kriminelle ”bankkrise” operasjonen - er å pålegge skattebetalere innen eurosonen å redde private bankers ”bad loans” til Grekenland. Private Banker som nok en gang ”driter på dråget” – ubevisst, eller helst bevisst – blir fritatt for ethvert ansvar, som simpelthen veltes over på folket.
Banker det dreier seg om er selvsagt de samme som mottok astronomiske summer fra skattebetalere i USA, Sveits , Frankrike (bl.a Credit Agricole og BNP Paribas), Tyskland (bl.a. Landesbanken og Deutsche Bank), England, m.fl.

Således, hva vi ser, er nok heller en økonomisk berging av private banker, med politiske pennestrøk i de enkelte land - på bekosting av landets befolkning - mer enn en økonomisk bistand til og redning av den ”synkende skuta” Grekenland . Tja… og hva så med de andre medlemsstatene som er i ferd med å havne i samme uføre som Grekenland? Portugal, Spania, Italia og... ? Ser vi her konturene av den endelige tilintetgjørelsen av hav som var den økonomiske stormakt i Europa; Tyskland?

Tja… og hvor var de økonomiske ”ekspertene” i ECB da Grekenland ble medlem av eurosonen i 2002? Satt de ute på ei gresk øy og mesket seg med ouzo, metaxa og andre gresklaga spiritouser, mens de kalkulerte hvor mange nye milliarder de ville kunne produsere ut av intet, ved å overse den greske statsgjelden, som stred mot et opptak i eurosonen? Kalkulerte de allerede den gang med ørten milliarder milliarder nye euro som de kunne trykke opp i åra som kom... når bobla sprakk? For det er jo et faktum den redningspakka det forhandles om, det er ikke penger som finnes. Det er nye penger som må produseres av ”ECB” og ”the FED”

Jeg har alltid vært EU motstander, samt motstander av valutaen som lyder som ”piss” i greske ører. ECB er en repetisjon av den økonomiske svindel som Rothschild & Co gjennomførte med ”the FED” i USA i 1913. Korrupte politikere ga private bankfamilier retten til å produsere penger ut av intet, og de samme familiene har klart å gjennomføre samme økonomiske svindel i EU som de klarte i USA, med opprettelsen av Den Europeiske Sentralbank... ECB og dens ”€”.

Nedenfor har jeg listet opp noen sentrale punkter rundt ECBs oppgaver, rettigheter, og ansvar. Etter hva jeg kan se er det eneste punkt de har vært i stand til å oppfylle er; retten til å produsere og utstede pengene innen eurosonen... ut av intet. Ta en titt på det og la meg gjerne høre hva du mener.


Hovedmålet for ESCB (Det Europeiske System af Centralbanker )
- Å fastholde prisstabilitet og å verne om Euroens verdi.

Oppgaver
- Formulere og gjennomføre euroområdets pengepolitikk.
- Foreta transaktioner i fremmed valuta.
- Besitte og forvalte eurolandenes offisielle valutareserver.
- Fremme betalingssystemenes smidige funktion.
- ECB har eneret til å bemyndige udstedelse af pengesedler i euroområdet.

Ansvarsområder

- Å fastsette de retningslinjer og treffe de beslutninger, som er nødvendige for å utføre de opgaver, som er pålagt Eurosystemet
- Å utforme euroområdets pengepolitikk. Dette innebærer beslutninger vedrørende pengepolitiske målsetninger, offisielle rentesatser, forsyningen med reserver i Eurosystemet og fastsettelse af retningslinjer for disse beslutningers gennemførelse.

Politisk uavhengighet

- ECBs uavhengighet bidrar til å fastholde prisstabilitet. Dette understøttes av omfattende teoretiske analyser og empirisk dokumentation om centralbankuavhengighet.
- Hverken ECB, de nationale centralbanker eller medlemmerne av disses besluttende organer skal søke eller motta instrukser fra EUs institutioner eller organer, fra noen regjering i et EU-land eller fra noet annet organ.
- Såvel EUs institutioner og organer som EU-landenes regeringer forplikter sig til å respektere dette prinsip samt til ikke å søke å øve innflytelse på medlemmene af ECBs besluttende organer.
- ECB er finansielt adskilt fra Det Europeiske Fellesskap. ECB har sitt eget budsjett, og kapitalen er tegnet og innbetalt av de nationale sentralbanker i euroområdet.
- Eurosystemet bidrar til, at de kompetente myndigheders politikk vedrørende tilsynet med kreditinstitutter og det finansielle systems stabilitet gennemføres uten problemer .

Bekjempelse af svindel på EU-plan
- I 1999 vedtok Europa-Parlamentet og Rådet forordning (EF) nr. 1073/1999 om undersøkelser, som foretas av Det Europeiske Kontor for Bekjempelse av Svindel ("OLAF-forordningen") for å styrke bekjempelsen av svindel, bestikkelse og enhver anden ulovlig aktivitet, som skader Fellesskapenes finansielle interesser.
- Skjønt Styrelsesrådet fullt ut hadde akseptert behovet for effektive foranstaltninger til å forhindre svindel, blev det vurderet, at OLAF forordningen ikke omfatter ECB i kraft af ECBs uavhengighet og lovbestemte oppgaver.

Epilog (10/5/10)
Tja... nå er kreditpakken et faktum... og det hele bringer fram et minne om hva barndommens gym-lærer på folkeskolen sa, da han underviste oss i redning av personer som var i ferd med å drukne: -"Men... viktigst av alt i en slik redningsaksjon... sørg alltid for at den druknende ikke drukner deg!" Tiden vil vise hvordan den greske redningsoperasjonen ender.

Intervju med Prof. Hankel rundt Euroens framtid

onsdag 28. april 2010

Dagens nyheter

Klimasvindel..... Avlatshandel.... CO2-sertifikat..... Tornado..... Konkurs..... Fimbulvinter..... Nibiru..... Svindel..... Krise..... Tsunami..... Hushai.....Jordskjelv..... Hjemløs..... Vulkanutbrudd..... Sult..... Lidelser..... Tyveri..... Finanssvindel..... Lynnedslag..... Katastrofe..... Sykdom..... Ulykke..... Mord..... Epidemi..... Krybbedød..... Forstoppelse..... Underslag..... Død..... Pandemi..... Krig..... Mishandling..... Nedgang..... Skogbrann..... Torturering..... Meteor..... Børskrise..... Terror..... Atomvåpen..... Oppkast..... Narkotika..... Innbrudd..... Drap..... Voldtekt..... Tap..... Uår..... Barnemishandling..... Arbeidsløs..... Diskriminering..... Pedofili..... Skogdød..... Masseutryddelse..... Kviser..... Bankkrise..... Overgrep..... Jordras..... 21122012..... Flass..... Blodtrykk..... Virus..... Bakterier..... Tørke..... Oversvømmelser..... Orkan..... Overgrep..... Dramatisk..... Vannmangel..... Innflasjon..... Ozonbrist..... Klimaendring..... Selvmord..... Havari..... Kollisjon..... Skade..... Minus..... Underskudd..... Forurensing..... Gift..... Uhelbredelig..... Amputasjon..... Fedme..... Diabetes..... Hudkreft..... Forbrytelse..... Depresjon..... Magesyke..... Våpen..... Bomber..... Pervers..... Dommedag..... og det var dagens nyheter fra massemedia..... men hva med å ta en titt på nyheter presentert fra DENNE KILDEN?

fredag 23. april 2010

Amflora - Den genmanipulerte potet.

Amflora, er navnet på den genmanipulert potet, som ble godkjent av EU-kommisjonen 2. Mars, 2010. Den er genteknisk endret slik at den egner seg bedre for industrielle formål, og ble utviklet av BASF allerede for 13. år siden. Poteter har normalt to former for stivelse i seg; amylose (20-30%) og amylopektin (70-80%) og de to har forskjellige egenskaper, men det er først og fremst amylopektin som er interessant for matvare- papir- og kjemiindustrien.
Den nye poteten, Amflora, er genteknisk endret slik at den kun inneholder stivelsen,amylopektin, og dermed ungår industrien kostnadene forbundet med å skille fra stivelsen, amylose. (Hmmm?... Kerrs Pink'n på bilde ser forøvrig ut til å være særs full av stivelse... gen manipulert eller ikke.)

Industripotet er det vel riktig å benevne, Amflora, da den (foreløpig?) ikke er godkjent som matpotet for middagsbordet. Resten av Amflora poteten etter at amylopektinet er ekstrahert, er imidlertid godkjent som dyrefor. Hmm?... for meg høres det ut som svært mager kost, all den tid ”resten” jo er uten stivelse... men ku og grise mage finner muligens noe der som kan utnyttes.
Hmm... forøvrig... er Amflora skadelig for mennesket så er den selvsagt det også for nøffenøff? Men, griser er jo bare griser da... som slafser i seg mengder av genmanipulerte i løpet av et kort liv... for til slutt å lande på vårt bord.

Kerrs Pink og hva de nå heter, alle de potet sortene vi vokste opp med, har dermed fått en alvorlig konkurent. Som kilde til stivelse for industrielle formål vil de nemlig ikke lenger være konkuransdyktige leverandører. Det oppstår således to helt separate markeder for potet bonden; industripoteter og matpoteter. Dette vil selvsagt ha innvirkning på hva bonden velger å odle fram, og en øket pris på matpoteten vil nok ikke være til å unngå. (Og, med en årlig produksjon på over 300 millioner tonn per år, så er det enorme summer som er "ute og går" med denne jordknollen, som er en av verdens viktigste næringsmiddel.)

Transgenetiske problemer er kanskje ikke det store problemet, all den tid poteten odles/formeres ved setting av knollene og ikke via frukten som dannes gjennom bestøvning av potetens blomster. Imidlertid foreligger der et problem, i.o.m. at der alltid blir igjen noen poteter i jorden etter innhøstingen. Setter en bonde således matpoteter på et felt hvor det var odlet genmanipulerte poteter sesongen før, så kan det vanskelig ungås at ”Amflora” blander seg inn med ”Kerrs Pink”... og så har vi det gående. Riktig nok er det satt opp regler for hvordan dette skal ungås, men samtidig innser EU kommisjonen at en miks er uungåelig, og tillater inntil 0,9% Amflora i Kerrs Pink'n :-) Kravet gjelder også motsatt vei, så det har tvunget seg fram mer av industrielle grunner enn mulige helsemessige?

Hele 13. år har det tatt for firmaet BASF å skaffe seg godkjennelse fra EU for sin Amflora, og dermed åpne for enorme inntekter på sin patenterte potet. Og, grunne til at det har tatt hele 13. år, er skepsis og angst for hvilken helsemessige farer som ligger i den ”tukling med naturen” som gen manipulasjon av dyr og planter medfører, eller kan medføre. Det faktum at Amflora ikke er godkjent som mat potet, innebærer at den faren fortsatt ikke er "feiet av bordet", og samtidig at mektige økonomiske krefter har vært i stand til å tvinge fram en godkjennelse med visse restriksjoner. Det er en mer enn betenkelig avgjørelse, som går mot hva flertallet av EUs borgere mener og vil ha. Folkestyre? Medbestemmelsesrett?. (Det hele minner meg om en italiensk sjef jeg en gang hadde, som sa da en stor potensiell kunde var i ferd med å vraket oss til fordel for en annen levrandør, -”Enhver mann har sin pris... finn ut hva hans pris er... og tilby han det dobbelte.” Vi fikk leveransen... det er penger som styrer verden.)

Genmanipulerte planter har den ”fordel” at de har spleiset inn gener som gjør dem resistente mot en rekke bakterier og viruser som den opprinnelige planten normalt blir angrepet av, og det er et pre som selvsagt kan øke en avling betydelig. Likeledes gjøres planten motstandsdyktig overfor et eller flere nye kraftige pestisider/herbisider. (t.eks. ”Roundup”; selvsagt produsert av en av de store innen gen manipulasjon av planter og dyr, Monsanto) Produkter som, Roundup, gjør det således mulig å avlive ugrass i åkeren uten at den genmanipulerte potet, mais og soya etc, blir berørt.(Tar selvsagt livet av alt mikrobiologisk liv i jorden samtidig... tja, og hva skjer med faunaen forøvrig?)

Imidlertid lurer der en alvorlig fare for at bakterier, viruser og ugrass plukker opp gener fra de resistente plantene, eller genetisk endrer seg under påvirkning av pestisider og herbisder, og dermed utvikler seg til en ny og resistent utgave. (Bakterier og viruser er flinke i så måte. Det kjenner vi vel alle fra den medisinske sektor med "sykehus infeksjoner!)

Internet byr på bred informasjon rundt dette tema og det er blåøyd å tro, eller mene, at genmanipulering av planter og dyr har det som målsetting å avskaffe hungersnød i vår verden. Genmanipulasjon dreier seg om penger, store penger og monopolisering av hele menneskets næringsgrunnlag. Basta!

Farer og sikkerhet for mennesker og dyr i forbindelse med fortæring av genmanipulerte planter er på ingen måte avklart, og der er mer enn tydelige tegn på at det er vesentlige helse problemer forbudet med GM produkter. Alt fra gris til storfe har bukket under med genmanipulert fòr. Likeledes er inntreden av sterilitet observert.
Dr Jurgen Zentek, Professor ved Veterinary University of Vienna , sier I forbindelse med et lengre forsøk med mus, at en GM diet klart påvirket deres forplantningsevne.

Så hvem vet... kanskje er en mer eller mindre tiltenkt effekt fra utviklingen av GM planter, også et betydelig bidrag til å oppnå den globale befolknings reduksjon som Ted Turner & Co. Streber etter. (Se min Blog "550 millioner")

Føler du at GM planter og dyr er en forbrytelse mot verdens flora og fauna (som vi jo er en del av) så kan det muligens være en idè å signere denne ?

mandag 5. april 2010

Obama?... Kan hva?... Endre hva?


De demokratiske velgernes eufori var enorm under den siste president valg kampanjen i USA hver gang Obama sto fram og slang ut sine floskler; ”endringer” og ”ja vi kan”. Og, etter åtte år med Bush jr, var det forståelig at folket higet etter en endring i nasjonens politikk.

Men at det amerikanske folk trodde og fortsatt tror at nasjonens politikk endre seg på noe sett ved å ”velge” en ny president, enten det være seg demokrat eller republikaner, det er for meg ufattelig.

Ufattelig av den grunn at det er kapitalen som regjerer USA og verden forøvrig... ikke presidenter eller statsministere... og bak de tre kandidatene ved siste valg, Obama, Clinton og McCain, sto ett og det samme maktapparat. For kapitalen var det defor, som alltid, revende likgyldig hvem folket ”valgte”. Presidenten er alltid deres ”mann”... deres marionette... så lenge det dreier seg om en republikaner eller en demokrat, og det gjør det jo alltid.

Grunnen til det er å finne i det faktum at praktisk talt alle amerikanere (i sitt enfold) enten er ”demokrater” eller ”republikanere”. En uavhengig kandidat som til eksempel, Ralph Nader, er i realiteten kun en kuriositet i dette sammenheng... uansett hvor stor hans finansielle understøttelse enn måtte være, og som Hitler i sin tid skal ha sagt, -”Flaks er det for alle regjeringer, at folk ikke er i stand til å tenke for seg selv.”

Under valgkampanjen lovet Obama det amerikanske folk, at dersom ikke de amerikanske troppene var ute av Irak innen han ble president, ville det være det første han ville sørge for straks han ble valgt. Hmmm? Sa han ikke også noe om å legge ned Guantanamo inne januar 2010 også? Tja... der er det fortsatt full terror aktivitet som tidligere.

USA har fortsatt mer enn 100.000 soldater I Irak, og noe rundt 70.000 soldater i Afganistan, innklusive den økningen på 30.000 soldater som ble foretatt "av Obama" høsten 2009. Samtidig har USA jobbet hardt med øke deltagelsen i Afganistan fra alle europeiske NATO medlemmer, med hell... og løftet om tilbaketrekning fra Iran er foreløpig skjøvet framover i tid til utgangen av 2011. Hmmm... ja, til og med Sverige har en kontingent i Afganistan! Hva går det av ”Søta Bror”?

Okkupasjonen av Irak koster den amerikanske befolkning ca. USD 12.000.000.000,- ... per måned! I tillegg kommer de løpende kostnader for okkupasjonen av Afganistan som koster det amerikanske folk minst like mye, om ikke mer. Legger vi så til de løpende kostnader for amerikanske militære engasjement andre steder rundt om kring i verden, så tilsier det at hver og en amerikansk borger belastes med minst USD 100,- hver eneste måned, for den groteske krigføringen som landets kapitalmakt fører. Alt med velsignelse fra nasjonens nye nikkedukke, Obama Barack, som selvsagt ikke kan eller vil gjøre annet enn hva ”skyggeregjeringen” befaler han å gjøre.

Finans svindelen som Obama ”arvet” fra den forrige marionetten i Det Hvite Hus, Bush Jr, ble også en enorm belastning for den amerikanske befolkning, ved at Obama ble pålagt å tildelte røverne innen bank. finans og industri, en ”redningspakke” fra den amerikanske skattebetaler (og framtidige skattebetalere) som er kommet opp i det astronomiske beløp av USD 4.600.000.000.000,- (Ref. til denne siden.) Det utgjør rundt regnet 15.000 dollar på hver eneste amerikansk borger. Noen av mine tanker rundt svindelen finner finner du HER

Opptrapping av direkte og indirekte amerikansk militær tilstedeværelse på det afrikanske kontingent er også et faktum i disse dager, samt utvidelse av sanksjoner mot Iran. Samtidig gjentas trusler fra Bush sin tid om rene militære aksjoner. Her ruller det nye milliarder inn på konto for rusiningsindustrien, men det opprettholdes jo arbeidsplasser da. :-)

Tja... og så er det Obamas ”helse pakke”, som er kalkulert til å koste noe rundt USD 940.000.000.000,- over de neste ti år. På mange måter et prisverdig tiltak, men kanskje er det relevant å spørre seg selv om motivet bak tiltaket? Pakken , som må betales av de amerikanske skattenetalere (som det stadig blir færre av i USA, på grunn a ”dårlige tider”), er ikke bare en velsignelse for de som ikke har en fullverdig helse forsikring, men selvsagt for hele helse sektoren som jo er mottagere av de nye 940 milliarder dollar som tilføres.

OK.. helsepakken skaper jo også en del nye arbeisplasser selvsagt, men kanskje det hadde vært bedre for den amerikanske borger at deres ”gave” til finans svindlerne heller hadde blitt brukt på helse sektoren? Eller hva om man hadde redusert litt på de USD 1.000.000.000.000,- som USA har anvendt på krigføring siden 2001?

Selvsagt hadde det det, men så var det dette med hvem marionetten, Obama, og tidligere beboere av Det Hvite Hus egentlig er i tjeneste hos da.

Ser vi på de enorme summene som er notert ovenfor, så er det vel ikke til å diskuteret at president Obama gjør en utmerket job for den amerikanske ”skygge regjeringen” han tjener. Kapitalmakten som presenterte Obama som en av sine kandidater for den amerikanske velger.

For den stadig økende mengde av hjemløse og arbeidsløse amerikanere, hvor av mange sikkert satt sin lit til fyren som lovet "endringer" og bedre tider, er utsiktene imidlertid langt fra lyse. Antallet hjemløse i USA anslås nå å være mer enn 3. millioner mennesker... og antallet er raskt stigende... både barn, eldre og hele familier mister i stadig større omfang sine hjem og lander i telt og brakker i storbyenes utkant.

Vel, det helt store eufori er ikke lenger å spore blandt alle de som ”valgte” Obama, men han nyter faktisk fortsatt en oppslutning på rundt femti prosent hos befolkningen (skal vi tro ”rassmussenreports”), og med sin karisma, sin retoriske begavelse og en egnet ”falskt flag” operasjon fra tid til annen, vil han med stor sikkerhet være i stand til å få den amerikanske befolkning, NATO, FN og den vestlige verden forøvrig, til å sanksjonere minst like store overgrep som de satt i gang under tiden til hans forgjenger.

Vel-vel, som de fleste vet ligger det enorme fortjenester i krigføring, bankriser, pharmaindustri, helsevesen... et virus hysteri fra tid til annen... for ikke å nevne terrorisering av folket med skremsler om Osama bin Laden og global oppvarming... uansett om neste vinter også blir beinkald.

Eller hva sier du?

De fleste fakta rundt Irak okkupasjonen finner du HER
Totale kostnader for Irak og Afganistan finner du HER

lørdag 3. april 2010

Et pervertert miljø... mildt sagt.

Fra min venn, Jostein, fikk jeg følgende bilde med spørsmålet, -"På tide å skifte dette vinuet i Vatikanet?" Hmmm?... Ja, men et bilde sier jo ofte mer om en sak enn en mengde ord da, Jostein.

Benedikt XVI har refset irske biskoper for uaktsomhet i forbindelse med måten de har handtert seksuelle overgrep innen den katolske kirke, og han har også gitt en unskyldning til ofrene

Imidlertid innrømmer han ikke noe ansvar fra vatikanets side i forbindelsen med skandalene, som jo ikke begrenser seg til Irland, men i høy grad også berører pavens hjemland, Tyskland. Ei heller sier paven noe om straff for biskoper som har dekket over forholdene, og som gjentatte ganger simpelthen har flyttet pedofile prester som har forgrepei seg på barn, fra et sogn til et annet, hvor de så har gjentatt sine overgrep på ny.

Det er et udiskutabelt faktum, at den katolske kirke bevisst har dekket over mengder av seksuelle overgrep mot barn... et faktum som paven imidlertid ikke er villig til å medgi. Og enda verre, hva skylden for overgrepene angår, så peker paven på, at den er å finne i det liberale, sekulære samfunnet vi lever i.

Ufattelig!... eller?

Nei, egentlig er det ikke ufattelig, for dagens paven, tidligere kardinal Ratzinger, står i likhet med en rekke andre katolske geistlige, selv ”opp til halsen” i de kriminelle forhold som har med seksuelle overgrep mot små barn og ungdom å gjøre.

Det er således ikke ufattelig, at både pave, kardinaler og biskoper ”ror som fanden sjøl” for å komme seg ut av den perverse pedofile gjørma som den katolske kirke bevisst har dekket over, og tillatt å bli både dypere og bredere, opp gjennom mange, mange år.

Når dette er sagt, vil jeg legge til, at andre kirkesamfunn og organisasjoner som samler barn og ungdom til seg, selvsagt også er befengt med en rekke perverse pedofile ledere og medarbeidere. Det ligger i sakens natur, at kriminelle individer søker hen hvor der er ”noe å hente”... og pedofile overgrep mot barn og ungdom er kriminelle handlinger! Men, det at slike overgrep ikke bare hører den katolske kirke til, er selvsagt på ingen måte en unskyldning eller forsvar for de groteske handlingene som er avdekket. Det er derimot et faktum som gjør hele tragedien enda værre.

Tja... og så kommer da til slutt, spørsmålet som enhver troende vel må spørre seg selv i denne forbindelse: Hvordan i all verden kan den allmektige gode guden som de tror fullt og fast på, tillate slike stedfortredere her på jorden?... slike representanter? Er det kanskje fordi at bibelens gud også har en pedofil legning?... eller i det minste har en pervers glede av å se barn bli seksuelt misbrukt?